Vedtægter for Bokseklubben Limfjord

Vedtægter for Bokseklubben Limfjord

af 2006.

 

§ 1.

Klubbens navn og hjemsted

 

Klubbens navn er Bokseklubben Limfjord og er hjemmehørende i Skive Kommune.

Foreningens adresse er formandens.

Bokseklubben Limfjord er stiftet den 5. oktober 2006
.

§ 2.

Klubbens formål

 

Klubbens formål er at dyrke boksning, styrkeløft og vægtløftning på begynder, bredde og eliteplan, samt vægttræning og motion for alle og dermed i et forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og medlemmernes evne til at tage vare på sig selv og deltage aktivt i forenings- og samfundslivet.

 

§ 3.

Medlemskab af organisationer:

 

Klubben skal være medlem af Skive Idrætssamvirke(SIS) Jydsk Amatør Bokse-Union (JABU) og Danmarks Bokse-Union (DaBU), Dansk Vægtløftnings-forbund(DVF), Dansk Styrkeløft Forbund(DSF) alle under Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

 

§ 4.

Optagelse af medlemmer

 

Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver person der er myndig. Umyndige personers optagelse kan kræve forældres eller værgers samtykke. 

Som passivt medlem kan bestyrelsen optage personer der har relation til klubben og som ønsker at støtte eller at arbejde for klubben.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

 

§ 5.

Kontingent

 

Alle medlemmers kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales forud fra træningsstart.  

Passive medlemmer skal betale kontingent forud for ét år ad gangen.

Kontingenternes størrelser fastsættes af bestyrelsen

Æresmedlemmer, frivillige trænere og medlemmer af bestyrelsen KAN være kontingentfrie.

 

§ 6.

Udmeldelse – Eksklusion

 

 1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt og med 14 dages varsel til bestyrelsen. En evt. kontingentrestance skal være berigtiget forinden udmeldelsen er gyldig. Medlemmerne har krav på skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.

 

 1. Såfremt et medlem er i kontingentrestance i mere end 2 måneder, og medlemmet på trods af en efterfølgende rykkerskrivelse med anmodning om betaling af restancen og med meddelelsen af konsekvensen af fortsat manglende betaling, ikke har indbetalt restancen inden 8 dage, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere medlemmet af foreningen.

 

 1. Ingen der er ekskluderet af foreningen som følge af kontingentrestance, kan igen optages som medlem af foreningen førend restancen er betalt.

 

 1. Bestyrelsen kan desuden ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning hertil.
  Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sin version af sagen og kan kræve, at spørgsmålet vedrørende eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling
  I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har det berørte medlem krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, og skal endvidere have adgang til denne for at fremlægge sin sag.
  Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
   

§ 7.

Ordinær generalforsamling

 

 1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
   
 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april eller måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag i klubben og på BKL hjemmesiden og BKL Facebook grupper senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
   
 3. Forslag, der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse til optagelse på dagsordenen.
   
 4. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder før generalforsamlingen og i kalenderåret fylder 14 år. 

 

 1. Æresmedlemmer der ikke er kontingentbetalende i klubben, har kun taleret og ikke stemmeret på generalforsamlingen. 
   
 2. Passive medlemmer af foreningen har stemmeret.

 

 1. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

 § 8.

Generalforsamlingens dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Bestyrelse
  2. 2 Suppleanter til bestyrelsen
  3. 1 Revisor/revisionsfirma
 6. Eventuelt

 

§ 9.

Generalforsamlingens afvikling

 

 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
   
 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 16 og § 17.
   
 3. Dirigenten bestemmer afstemningsformen. Dog skal afstemning og valg på begæring fra mindst 5 stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt
   
 4. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, hvori også et referat af mødet optages i det omfang dirigenten skønner det nødvendigt.

 

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.
Ved indkaldelse og offentliggørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. b og c.

 

§ 11.

Bestyrelse – valg

 

 1. Bestyrelsen er klubbens ledelse i det daglige og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
 2. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3, 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal vælges formand og 1, 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige årstal vælges kasserer og 1, 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er på valg hvert år, men genvalg kan finde sted.

 

 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
   
 2. Bestyrelsen skal i videst muligt omfang lade sig repræsentere ved møder under DABU, JABU, når disse annonceres og hvortil klubben har adgang.

 

§ 12.

Bestyrelse

 

Bestyrelsen skal afholde sit første bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Der er mødepligt for alle medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand.

I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
 

§ 13.

Bestyrelse - Tegningsret

 

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves en generalforsamlingsgodkendelse. Ligeledes kræves generalforsamlingens godkendelse ved pantsætning af løsøre.

Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens formue.

Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for klubben, ud over kontingentforpligtelsen.

Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 14.

Regnskab

 

Klubbens regnskabsår går fra 01. januar til 31. december. Bestyrelsen skal mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31.december til revisorerne.

Driftsregnskab og status skal forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

§ 15.

Revision

 

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen revisionsfirmaet, der skal revidere klubbens regnskab. Statsautoriseret revision.

 

§ 16.

Vedtægtsændringer

 

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 17.

Klubbens opløsning

 

Bestemmelse vedrørende klubbens opløsning kan kun tages af en til dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

For at denne generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at 3/4 af de afgivne stemmer støtter forslaget om opløsning af klubben. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning af klubben kan træffes med ovennævnte majoritet, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af opløsning af klubben tilfalder alle aktiverne der til den tid er i klubbens ejendom, Skive Idræts Forbund.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den:

 

29-04-2017

   
   
   
   
   
   
   
Forbund

Seneste nyheder

BKL og Alex Kjær har indgået et samarbejde...
Muay Thai ...
Gælder fra 9.december 2019...
  

Læs alle nyheder

Find os

Viborgvej 11F
7800 Skive
Tlf: +45 6073 6004
Mail: info@bklimfjord.dk

Åbningstider i centret

Centret er åbent alle ugens dage
Mandag-fredag: 04.00-23.00
Lørdag og søndag: 05.00-23.00
*Seneste indgang Kl. 22.15 alle dage

Med undtagelse af 24. - 25., 31. december og 1. januar med tidligere lukketid og senere åbningstid.

Kontingent

Åbningstider i receptionen:

 • DØGNÅBENT for medlemmer.


BKL menu

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her